Regulamin serwisu internetowego w domenie Otwierane.pl

I. Postanowienia ogólne

II. Warunki zawierania umowy sprzedaży

III. Sposoby i terminy płatności za produkt

IV. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

V. Reklamacja produktu (dotyczy produktów zakupionych online). 

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

VII. Prawo odstąpienia od umowy

VIII. Ochrona danych osobowych

IX. Zmiana Regulaminu

X. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących konsumentami

XI. Postanowienia końcowe

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Internetowy  prowadzony jest przez HOSSA dostępny jest pod adresem internetowym www.otwierane.pl (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek).

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Rezerwacji (z wyjątkiem pkt X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Rezerwacji lub Zamówienia.

5. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym lub, w przypadku udostępnienia możliwości dokonywania Rezerwacji / Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Rezerwacji / Zamówienia, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez HOSSA do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) HOSSA – Katarzyna Matusik, działający pod firmą Hossa Katarzyna Matusik, Ul. Strumykowa, nr 35, lok. 83, 03-138 Warszawa, NIP 7591684955, REGON 522432623, adres poczty elektronicznej: hossa.team@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: + 48 668-033-668 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora). Adres do doręczeń Produktów zwracanych w ramach reklamacji lub wykonania prawa odstąpienia od umowy: Hossa Katarzyna Matusik ul. Józefa Poniatowskiego 87, 05-220 Zielonka

b) CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego HOSSA tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

c) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

d) KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie HOSSA; przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach Serwisu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

e) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f) KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. W ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia odpowiednio Umowy Sprzedaży. W celu zachowania najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego HOSSA może wprowadzić maksymalny limit Produktów lub limit Ceny Produktów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego limitu Klientowi wyświetlony zostanie automatyczny komunikat z prośbą o kontakt z HOSSA w przypadku chęci zawarcia umowy na większą ilość Produktów;

g) PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a HOSSA, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe;

h) PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Serwisu Internetowego, proponowane przez HOSSA w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (takich jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki);

i) REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Rezerwacji i Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez HOSSA za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i HOSSA. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

j) TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio HOSSA, kontrahentów HOSSA, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu Internetowego;

k)USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez HOSSA na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z HOSSA, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

l)USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

m) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się HOSSA, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; By złożyć Zamówienie lub Rezerwację, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

n) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez HOSSA na zasadach określonych Regulaminie oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 

1. HOSSA świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów polegające umożliwieniu Klientom składania Zamówień zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

3. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym w przypadku korzystania z Koszyka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Umieszczenie w Koszyku Produktów nie zapewnia ich dostępności.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez HOSSA w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla HOSSA;

e) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

f) niepodejmowania działań takich jak:

• rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

• podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego i realizowania płatności;

• modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści w szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego, Cen lub opisów Produktów;

g) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

2. HOSSA umożliwia składanie Zamówień na Produkty w Serwisie Internetowym.

3. W ramach rozwoju świadczonych usług, HOSSA może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Klientem a HOSSA może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

5. HOSSA umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

b) Klient musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.

c) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez HOSSA sposobów dostawy.

d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

e) Klient przesyła HOSSA Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego (przycisk: „Zamów i zapłać”). Wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

g) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

6. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

a) HOSSA wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży,

b) Klient przesyła HOSSA Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej,

c) Wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. HOSSA w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

8. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, HOSSA wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia.

9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. HOSSA przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, HOSSA skontaktuje się z Klientem w celu:

a) poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia  wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo

b) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej HOSSA zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia HOSSA z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 11 poniżej.

11. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez HOSSA Produktów nie zostaje zawarta, a HOSSA niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta, chyba że Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

12. Niezależnie, HOSSA może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

13. HOSSA dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

14. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. HOSSA może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

15. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym lub w Sklepach Stacjonarnych nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. HOSSA udostępnia Klientowi, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie Internetowym w stopce w zakładce „Dostawa i płatności”. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4. W przypadku nieotrzymania przez HOSSA płatności Klienta, HOSSA może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty i anulowanie Zamówienia. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z HOSSA , co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku umożliwienia Klientowi, wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany będzie  do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

IV. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie każdorazowo wskazanym w zakładce „Dostawa i płatności” w Serwisie Internetowym. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. HOSSA może wprowadzić szczególne warunki dostawy, w szczególności ustalić od jakiej kwoty Zamówienia obowiązywać będzie darmowa dostawa. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa i płatności” w Serwisie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez HOSSA oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez HOSSA jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego HOSSA – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

b) zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Dostawa i płatności” w Serwisie Internetowym.

V. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności HOSSA względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

3. HOSSA obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: Hossa Katarzyna Matusik ul. Strumykowa 35/83; 03-138 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie HOSSA razem z żądaniem, w celu umożliwienia HOSSA zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez HOSSA sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Serwisu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że HOSSA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. HOSSA jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

6.  Klient może zamiast zaproponowanego przez HOSSA usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez HOSSA. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez HOSSA. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.  HOSSA ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a HOSSA nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez HOSSA do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do HOSSA, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt HOSSA na adres Hossa Katarzyna Matusik ul. Józefa Poniatowskiego 87, 05-220 Zielonka , z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie  utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie HOSSA, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

10.  HOSSA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

11. Warunki rękojmi:
Deski wybrane przez Kupującego, w zależności od rodzaju drewna, z którego są wykonane, mogą mieć następujące wady:
– zdrowe, wrośnięte sęki – małe, ciemne lub z ciemnym rantem (o średnicy mniejszej niż 40 mm)
-przebarwienia i trwale zabarwione smugi wynikające z naturalnych cech drewna świerkowego lub sosnowego
Producent nie dopuszcza następujących wad w chwili sprzedaży:
– występowania na drewnianych deskach zgnilizny, wrośniętej kory, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, pęknięć
Rękojmia nie obejmuje:
– uszkodzeń mechanicznych drewna;
– uszkodzeń mechanicznych uchwytów, jeśli są stosowane wbrew zaleceniom Sprzedawcy (system uchwytów oferowanych przez Otwierane.pl zaprojektowany jest dla desek o długości do 1200 mm, szerokość 98 mm, grubość 20 mm. Deski dłuższe lub o innym przekroju montowane są na własne ryzyko Kupującego, a sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z produktu);
– uszkodzeń desek wynikających z niestosowania się do instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta i w paczce z produktem;
– uszkodzeń desek związanych z brakiem regularnych impregnacji zalecanych przez Sprzedającego;
– uszkodzeń drewna wynikających z długotrwałego i bezpośredniego wystawienia desek na wilgoć;
– wycieków żywicy;
-pęknięć w deskach o szerokości poniżej 3 mm i długości poniżej 200 mm.

VI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR (ADR)

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b)http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c)http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;,

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a HOSSA.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a HOSSA, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.3

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.  (co stanowi przyznanie umownego prawa odstąpienia Klientom niebędącym Konsumentami). Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia HOSSA przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres:  Hossa Katarzyna Matusik ul. Strumykowa 35/83; 03-138 Warszawa  

b) z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. HOSSA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym).

6. HOSSA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli HOSSA nie zaproponowało, że odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.

7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt, chyba że HOSSA zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Do zachowania terminu zwrócenia Produktu (w tym noszącego ślady użycia) wystarczy jego odesłanie przed upływem terminu na adres: Hossa Katarzyna Matusik ul. Józefa Poniatowskiego 87, 05-220 Zielonka. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. HOSSA może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór zwracanych Produktów, przez HOSSA od Klienta.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli HOSSA wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez HOSSA utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi HOSSA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. W przypadku gdy Produkt został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy o kredyt konsumencki zawartej przez Klienta z wybranym kredytodawcą w związku z Umową Sprzedaży, a Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, Umowa Sprzedaży pozostaje w mocy i Sprzedawcy przysługuje roszczenie wobec Klienta o zapłatę należności wynikających z Umowy Sprzedaży, chyba że Klient niezwłocznie zwróci Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca go przyjmie. Produkt należy odesłać na adres: Hossa Katarzyna Matusik ul.  Józefa Poniatowskiego 87, 05-220 Zielonka (w miarę możliwości prosimy o dołączenie wydrukowanego dowodu zakupu). Zasady skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki są regulowane odrębnie w ramach relacji między Klientem a kredytodawcą, z którym Klient zawarł umowę o kredyt konsumencki.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez HOSSA jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji.

3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym.

IX. ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. HOSSA może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem postanowień Regulaminu które dotyczą Klientów niebędących Konsumentami i mogą ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez HOSSA wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a HOSSA lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu sprzedaży Produktów lub świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu sprzedaży Produktów lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez HOSSA dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, HOSSA udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym

4. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i HOSSA przed zmianą Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. HOSSA przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do HOSSA.

3. Ani HOSSA ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności HOSSA, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1.000 (jednego tysiąca) złotych.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy HOSSA, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HOSSA.

6. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami HOSSA może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Postanowienia ust. 1-6 powyżej, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt VII Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 r.

2. Umowy zawierane przez HOSSA zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

4. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przez HOSSA lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują HOSSA lub podmiotom, z którymi HOSSA zawarła odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Serwisu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

5. HOSSA zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL www.otwierane.pl, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

7. HOSSA informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy HOSSA a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

Regulamin