Regulamin

Regulamin serwisu internetowego w domenie Otwierane.pl

I Definicje

II Postanowienia ogólne

III Usługi elektroniczne w Serwisie

IV Warunki zawierania umowy dotyczącej Produktu

V Sposoby i terminy płatności za Produkt

VI Koszt, sposoby i termin dostawy Produktu

VII Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu. 

VIII Odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

X. Ochrona danych osobowych

XI. Zmiana Regulaminu

XII. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących konsumentami

XIII. Postanowienia końcowe

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. DEFINICJE

CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego HOSSA tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta, lub wykonania usługi lub dzieła na rzecz Klienta zgodnie z Umową. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

HOSSA – Katarzyna Matusik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hossa Katarzyna Matusik, Ul. Strumykowa, nr 35, lok. 83, 03-138 Warszawa, NIP 7591684955, REGON 522432623, adres poczty elektronicznej: kontakt@otwierane.pl.  Adres do doręczeń Produktów zwracanych w ramach reklamacji lub wykonania prawa odstąpienia od umowy: Hossa Katarzyna Matusik ul. Józefa Poniatowskiego 87, 05-220 Zielonka.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Hossa umowę na odległość, w szczególności nabywa Produkt lub korzysta z usług, w tym usług  świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie HOSSA, przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach Serwisu mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

Konto: zapis w systemach informatycznych Serwisu przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może składać Zamówienia oraz zawierać Umowy;

KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy. W ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia odpowiedniej Umowy. W celu zachowania najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu HOSSA może wprowadzić maksymalny limit Produktów lub limit Ceny Produktów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia. 

TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób lub dobra niematerialne osób trzecich,  jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez odpowiednio: HOSSA, kontrahentów HOSSA, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu;

PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Serwisu, proponowane przez HOSSA w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (takich jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki);

PRODUKTY –  Towary, dzieła, przedmioty dostawy, które można zamawiać i nabywać zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

REGULAMIN – niniejszy regulamin określający zasady nabywania Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

SERWIS –  serwis internetowy prowadzony przez Hossa pod adresem www.otwierane.pl z wykorzystaniem którego Hossa świadczy usługi wymienione w Regulaminie;

SKLEP INTERNETOWY –  sklep internetowy prowadzony przez Hossa, działający pod adresem www.otwierane.pl

TOWAR –  dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, która może być nabywana przez Klientów za zapłatą Ceny; Wszystkie Towary prezentowane w Serwisie są fabrycznie nowe;

TRYB „GOŚCIA” – usługa umożliwiająca zamówienia Produktów w Sklepie Internetowym bez konieczności rejestracji Konta;

UMOWA – umowa zobowiązująca do przeniesienia własności Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Hossa, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności: umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa dostawy;

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną –  umowa zawierana pomiędzy Klientem a Hossa, dotycząca wykonania usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej; 

Usługa elektroniczna– świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez HOSSA na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z HOSSA, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

Ustawa o prawach konsumenta –  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

WYMAGANIA TECHNICZNE– minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się HOSSA, w tym zawarcia Umowy.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Edge lub Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; By złożyć Zamówienie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży, wykonania dzieła lub świadczenia usług, oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy. Zamówienie każdego Produktu lub usługi będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia umowy (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez HOSSA na zasadach określonych Regulaminie oznacza zawarcie umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis prowadzony jest przez HOSSA Katarzyna Matusik (dalej: „Hossa”) i dostępny jest pod adresem internetowym www.otwierane.pl (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek). Serwis służy do zamawiania i nabywania Produktów.

2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu, w szczególności korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną i nabywających Produkty.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Informacje prezentowane w Serwisie lub, w przypadku udostępnienia możliwości dokonywania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez HOSSA do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE 

 1. HOSSA świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. wyświetlanie zawartości Serwisu,
  2. kontaktowanie się z Hossa za pośrednictwem formularza kontaktowego, zainicjowanie połączenia telefonicznego lub zainicjowanie kontaktu mailowego;
  3. zainicjowanie przejścia na profile związane z Hossa na mediach społecznościowych;
  4. rejestracja i logowanie Klienta do Sklepu,
  5. założenie i prowadzenie Konta,
  6. dodawanie wybranych Produktów do Koszyka zakupowego,
  7. złożenie Zamówienia, 
  8. wyrażanie opinii (ocen lub komentarzy) na temat Produktów,
  9. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną 
  10. zamówienie wyceny zabudowy na wymiar 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Hossa usługi udostępnionej w Serwisie. Ulega rozwiązaniu, w zależności od rodzaju danej usługi, z chwilą zaprzestania korzystania przez Klienta z danej usługi, w szczególności z chwilą: opuszczenia przez Klienta Serwisu, dezaktywacji Konta, lub rezygnacji z danej usługi. 

2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

3. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym w przypadku korzystania z Koszyka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 48 h. Umieszczenie w Koszyku Produktów nie zapewnia ich dostępności.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez HOSSA w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla HOSSA;

e) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

f) niepodejmowania działań takich jak:

• rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

• podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu i realizowania płatności;

• modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści w szczególności podanych w ramach Serwisu Cen lub opisów Produktów;

g) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY DOTYCZĄCEJ PRODUKTU

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

2. HOSSA umożliwia składanie Zamówień na Produkty w Serwisie.

3. W ramach rozwoju świadczonych usług, HOSSA może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu między Klientem a HOSSA może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

5. HOSSA umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób, kolejno:

a) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

b) Klient musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności: rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.

c) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez HOSSA sposobów dostawy.

d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy.

e) Klient przesyła HOSSA Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu (przycisk: „Kupuję i płacę”). Wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

g) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

6. W przypadku zawierania Umowy z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

a) HOSSA wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy,

b) Klient przesyła HOSSA Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej,

c) Wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. HOSSA w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i w celu rozpoczęcia jego weryfikacji wraz z załączonym w formie PDF Regulaminem obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia

8. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, HOSSA wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z: 

a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, jeśli ich realizacja nie będzie możliwa.

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. HOSSA przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, HOSSA skontaktuje się z Klientem w celu:

a) poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia  wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy; albo

b) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej HOSSA zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia HOSSA z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 11 poniżej.

11. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa w zakresie wskazanych przez HOSSA Produktów nie zostaje zawarta, a HOSSA niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta, chyba że Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

12. HOSSA może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

13. HOSSA dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy.

14. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. HOSSA może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

15. Promocje obowiązujące w Serwisie lub w sklepach stacjonarnych nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

16. Umowa jest zawierana na okres niezbędny do realizacji Zamówienia. 

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. HOSSA udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie w stopce w zakładce „Dostawa i płatności”. Dostępne sposoby płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4. W przypadku nieotrzymania przez HOSSA płatności Klienta, HOSSA może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty i anulowanie Zamówienia. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z HOSSA, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku umożliwienia Klientowi, wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany będzie  do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę.

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie każdorazowo wskazanym w zakładce „Dostawa i płatności” w Serwisie. 

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. HOSSA może wprowadzić szczególne warunki dostawy, w szczególności ustalić od jakiej kwoty Zamówienia obowiązywać będzie darmowa dostawa. Koszty dostawy Produktu są każdorazowo w procesie składania Zamówienia na etapie „Podsumowanie Koszyka”.

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez HOSSA oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

5. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez HOSSA jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego HOSSA – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

b) zawarcia Umowy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

6. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu.

VII. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

1. Zapisy niniejszego działu VII  mają zastosowanie do Konsumenta oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wobec pozostałych Klientów co odstąpienia od Umowy i umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz rozdziału XIII niniejszego Regulaminu.

2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

– w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży, dostawy, lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą;

– w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno, dostawy lub umowy o dzieło wielu towarów dostarczanych osobno;

– w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży, dostawy lub umowy o dzieło towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

– zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie,

– zawarcia umowy – dla pozostałych umów.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Hossa o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może też skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy bądź z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy do sklepu stacjonarnego, w którym nastąpił odbiór. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.  

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego drogą elektroniczną Hossa niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

Skutki odstąpienia od umowy

7. Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że uważa się ją za niezawartą. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, zanim Hossa przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Hossa zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Hossa otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem. 

9. Hossa może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Hossa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient, który odstąpił od Umowy, winien odesłać rzecz na adres: Hossa Katarzyna Matusik ul. Józefa Poniatowskiego 87, 05-220 Zielonka, lub przekazać w sklepie stacjonarnym mieszczącym się pod tym adresem, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Hossa o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

12.   Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów, w zależności od wielkości paczki, szacowana jest maksymalnie na kwotę około 1000 PLN, w zależności od wyboru operatora.

13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. W przypadku umów o świadczenie usług, w tym usługi projektowania, Klient, który odstępuje od Umowy, a żądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie usług, zobowiązany jest do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Hossa o odstąpieniu od Umowy.

15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy to przycięcia, pomalowania lub pokrycia deseczek/lameli specjalną powłoką wybraną przez Klienta oraz sprzedaży innych Produktów, wykonania innych dzieł, dostaw lub usług na zamówienie Klienta, np. zabudowy na wymiar; 

4)  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) zawartej w drodze aukcji publicznej;

11)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

13) o oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

VIII. Odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową 1. Hossa jest zobowiązany do dostarczenia Produktu zgodnego z umową i bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Hossa odpowiada wobec Konsumenta w razie braku zgodności Produktu z Umową oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług. Hossa ponosi odpowiedzialność, o której mowa w zd. 1, na zasadach określonych w ustępach 3-21 niniejszego działu VIII, również wobec osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wobec pozostałych Klientów Hossa odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i działu XIII niniejszego Regulaminy i zapisów  ustępów 3-23 niniejszego działu VIII nie stosuje się.

3. Hossa ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Hossa, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

4. W przypadku braku zgodności towaru z Umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Hossa może wymienić towar, jeśli Konsument zażądał jego naprawy lub naprawić go, gdy Konsument zażądał jego wymiany tylko jeśli zapewnienie zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby dla Hossa nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6. Hossa dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Hossa.

7. Konsument udostępnia Hossa towar podlegający naprawie lub wymianie. Hossa odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

8. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Hossa zdemontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

9. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

10. Jeżeli brak zgodności towaru z umową nie został usunięty stosownie do ust. 4, 6 lub 8 powyżej (Hossa odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową, Hossa nie doprowadził towaru do zgodności z Umową, brak zgodności występuje nadal, mimo że Hossa próbował zapewnić zgodność towaru z Umową) Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Konsument może złożyć oświadczenie, o którym mowa w zd. 1 również, gdy brak zgodności towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy lub z oświadczenia Hossa lub okoliczności wyraźnie wynika, że Hossa nie doprowadzi towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. Cena towaru obniżona zgodnie z ust. 10 powyżej musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową.

12. Hossa zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny. 

13. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

14, W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

15. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową

16. Hossa dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17. Konsument może wstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez Hossa z obowiązków wynikających z art. 4-16 powyżej. 

18. Hossa zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. Jeśli Hossa nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zd. 1 powyżej, uważa się, że uznał reklamację.

19. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia jest dobrowolne i będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Hossa.

20. Reklamacje dotyczące braku zgodności towaru z Umową albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług albo wady rzeczy mogą być składane przez Klienta pisemnie na adres: Hossa Katarzyna Matusik ul. Strumykowa 35/83; 03-138 Warszawa lub na maila kontakt@otwierane.pl z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie HOSSA razem z żądaniem, w celu umożliwienia HOSSA zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań.

21. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez HOSSA do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi lub ze stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową niezbędne będzie dostarczenie Produktu do HOSSA, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt HOSSA na adres Hossa Katarzyna Matusik ul. Józefa Poniatowskiego 87, 05-220 Zielonka , z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie HOSSA, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

23.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez HOSSA. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

24. Produkty prezentowane w Serwisie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR (ADR)

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b)http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c)http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;,

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a HOSSA.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a HOSSA, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.3

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez HOSSA jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy.

3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie.

XI. ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Hossa zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientom w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie. W przypadku Klientów posiadających aktywne Konto w Serwisie informacja o zmianie Regulaminu zostanie dodatkowo przesłana na adres mailowy podany przez Klienta jako kontaktowy. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie w formie pisemnej na adres Hossy. Z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu Hossa usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 3. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów zawartych przez Klienta i HOSSA przed zmianą Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. HOSSA przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do HOSSA.

3. Rękojmia jest wyłączona.

4. Odpowiedzialność Hossa względem Klienta za utracone korzyści jest wyłączona.

5. Całkowita odpowiedzialność Hossa z tytułu realizacji Umowy wobec Klienta jest ograniczona do wysokości Ceny należnej z tytuły danej Umowy. Powyższy limit nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej. 

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy HOSSA, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HOSSA.

6. Postanowienia ust. 1-5 powyżej, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt VII Regulaminu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2023   r.

2. Umowy zawierane przez HOSSA zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu a także PDF zawierającego Regulamin obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

4. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez HOSSA lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują HOSSA lub podmiotom, z którymi HOSSA zawarła odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Serwisu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

5. HOSSA zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL www.otwierane.pl, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

7. HOSSA informuje, że korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. , ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy HOSSA a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Załącznik nr 1 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Katarzyna Matusik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hossa Katarzyna Matusik, ul. Józefa Poniatowskiego 87, 05-220 Zielonka, NIP 7591684955, REGON 522432623, adres poczty elektronicznej: kontakt@otwierane.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

 umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

umowy dostawy następujących rzeczy(*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………

o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Kontynuuj zakupyTwój koszyk jest obecnie pusty!